PROJEKT MUNERA3

“Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija”

VABILO V BREZPLAČEN IZREDNI ŠTUDIJ ZA ZAPOSLENE V OKVIRU PROJEKTA MUNERA 3

Spoštovani!

Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola, sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bil skupaj s konzorcijskimi partnerji izbran na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več o samem projektu si lahko preberete na spletni strani http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/ESS_javni_razpisi_2014-2020/JR_NPIU/1_JR_NPIU_Besedilo_JR_31_5_2018_P.pdf.

Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola, bo v študijskem letu 2019/2020 v projekt, v okviru katerega bo izvajala izobraževalni program višjega strokovnega izobraževanja (Ekonomist in Informatika) za pridobitev višje strokovne izobrazbe, vključila 43 kandidatov.

Za izbrane udeležence bo izvajanje izobraževalnih programov EKONOMIST in INFORMATIKA Šolskega centra Slovenj Gradec, Višje strokovne šole, od začetka študijskega leta 2019/2020 pa do zaključka študija brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v pogodbi oziroma aneksu k pogodbi o izobraževanju. Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi oz. aneksu k pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.

Ne glede na prejšnji odstavek pa bo šola udeležencem zaračunavala prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/11 – http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10356).

Kdo se lahko vključi v program?

Vključi se lahko vsak zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje. V višješolski študijski program se lahko vpišete:

 • s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002)
 • z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo (Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2019/2020).

Pred vključitvijo v projekt mora kandidat priložiti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni status (npr. potrdilo delodajalca, izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ ipd.). Vsak vključen mora imeti pogoje za aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja). Izredni študenti, ki so bili v določenem programu že vpisani tri leta, v istem programu v projekt ne morejo biti vključeni.

Obveznosti vključenih v projekt

Z vsakim kandidatom se podpiše pogodba oz. aneks k pogodbi o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program. V pogodbi oz. aneksu k pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Izredni študij se financira za celotno trajanje študija pod pogojem, da študent redno izpolnjuje svoje obveznosti, določene v pogodbi oz. aneksu k pogodbi o izobraževanju.

Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti: Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali: prvič – ob vključitvi udeležencev v program; drugič – najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa in tretjič – najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa.

Merila za vključitev v projekt

Študijska komisija šole je za študijsko leto 2019/2020 sprejela naslednje kriterije za vključitev v projekt, potrdila pa jih je ravnateljica višje šole:

 • kriterij za 1. letnik – prvi vpis v izobraževalni program: kot so merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: http://vps.vss-ce.com/VPS/,
 • kriterij za 2. letnik: število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena.

V študijskem letu 2019/2020 bo šola na podlagi organizacijskega in terminskega načrta vpisala v projekt naslednje število študentov:

 • letnik – prvi vpis v izobraževalni program: 35 študentov,
 • 2 letnik: 8 študentov.

V primeru manjšega števila prijav od predvidenih po posameznih letnikih bo šola ustrezno prerazporedila število vključitev.

Način in rok za prijavo v projekt

Rok za prijavo v projekt je 30. 9. 2019. Prijave se pošljejo na elektronski naslov visja.sola@sc-sg.si. Vloga obsega:

 • Vlogo za vključitev v izredni študij v okviru projekta Munera 3 (obrazec je priloga razpisa) ter
 • zahtevana dokazila (o dosedanji izobrazbi in statusu zaposlene osebe):
  1. Potrdilo delodajalca o statusu zaposlenega (obrazec je priloga razpisa),
  2. fotokopije spričeval zadnjega in predzadnjega letnika srednje šole ter zaključnega spričevala oz. poklicne mature oz. splošne mature – spričevalo in obvestilo o uspehu na poklicni oz. splošni maturi.

Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt

Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 10. 10. 2019. Izbrani kandidati bodo potem tudi povabljeni k podpisu pogodbe oz. aneksa k pogodbi o izobraževanju.

Razgovori za potencialne kandidate bodo potekali z ravnateljico po dogovoru.

Dodatne informacije o brezplačnem izrednem študiju v okviru projekta MUNERA 3

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov visja.sola@sc-sg.si oz. jih dobite na telefonski številki 02 88 46 502 med 7. in 14. uro.

Priloga 1:

Vloga za vključitev v izredni študij v okviru projekta Munera 3 Prenesi datoteko >

Priloga 2:

Potrditev delodajalca o statusu zaposlenega Prenesi datoteko >