1. Sestava študijske komisije

Predavateljski zbor je na svoji redni seji 25. aprila 2024 imenoval nove člane Študijske komisije, ker je prejšnjim potekel mandat. Študijska komisija Višje strokovne šole Slovenj Gradec ima pet članov:

1. Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon.
2. Jožica Ovčjak, univ. dipl. ekon.
3. Sonja Smolar, univ. dipl. ekon.
4. Tomaž Smolčnik, univ. dipl. org.
5. Luka Urisk, mag. posl. inf.

2. Obvestila
Trenutno ni novih obvestil.

 

3. Sklep o ponavljanju letnika

Študent, ki do konca študijskega leta ni opravil vseh obveznosti, lahko ENKRAT ponavlja letnik v istem študijskem programu. Ponavlja lahko, če doseže 20 KT – od tega mora obvezno pridobiti 14 KT za opravljeno praktično izobraževanje, ostale KT (najmanj 6 KT) pa so lahko pridobljene pri katerikolih drugih izpitih.

Vlogo za ponavljanje letnika lahko oddajo sicer tudi študentje, ki nimajo opravljenega praktičnega izobraževanja, vendar bo morala šola pri obravnavi njihove vloge upoštevati določila izobraževalnega programa, razloge, zakaj študijska obveznost ni bila opravljena in druge okoliščine, ki jih bo moral kandidat podrobno opisati v svoji vlogi.

(Izvleček sklepa ŠK 7. 9. 2010)

4. Pogoji za vpis in napredovanje v programih na naši Višji šoli

Višja šola bo kandidate vpisovala v 1. In 2. letnik višješolskih študijskih programov Ekonomist, Poslovni sekretar in Informatika v skladu z Razpisom, Pravilnikom o vpisu in Izobraževalnimi programi Ekonomist, Poslovni sekretar in Informatika (vse je objavljeno na spletni strani šole). V 1. letnik programov Ekonomist, Poslovni sekretar in Informatika se lahko vpišejo kandidati v skladu z Razpisom o vpisu v višje strokovno izobraževanje za posamezno študijsko leto.

V 2. letnik programa Ekonomist se lahko vpiše študent/ka, ki:

 • je končal/a 1. letnik višješolskega študijskega programa Ekonomist,
 • je uspešno opravil/a obveznosti iz vaj pri modulih in predmetih ter iz praktičnega izobraževanja za 1. letnik programa Ekonomist, ovrednotenih z najmanj 45 KT,
 • je končal/a 1. letnik kateregakoli višješolskega študijskega programa in se z individualnim študijskim programom ugotovi, da manjkajočih obveznosti za 1. letnik programa Ekonomist ni več kot za 20 KT,
 • je končal/a 1. letnik ali višji letnik katerekoli visoke šole, če se z individualnim študijskim programom ugotovi, da manjkajočih obveznosti za 1. letnik programa Ekonomist ni več kot za 20 KT.

V 2. letnik programa Poslovni sekretar se se lahko vpiše študent/ka, ki:

 • je končal/a 1. letnik višješolskega študijskega programa Poslovni sekretar,
 • je uspešno opravil/a obveznosti iz vaj pri modulih in predmetih ter iz praktičnega izobraževanja za 1. letnik programa Poslovni sekretar, ovrednotenih z najmanj 45 KT,
 • je končal/a 1. letnik katerekoli višje šole oz. njenega programa in se z individualnim študijskim programom ugotovi, da manjkajočih obveznosti za 1. letnik programa Poslovni sekretar ni več kot za 20 KT,
 • je končal/a 1. letnik ali višji letnik katerekoli visoke šole, če se z individualnim študijskim programom ugotovi, da manjkajočih obveznosti za 1. letnik programa Poslovni sekretar ni več kot za 20 KT.

V 2. letnik programa Informatika se se lahko vpiše študent/ka, ki:

 • je končal/a 1. letnik višješolskega študijskega programa Informatika,
 • je uspešno opravil/a obveznosti iz vaj pri modulih in predmetih ter iz praktičnega izobraževanja za 1. letnik programa Informatika, ovrednotenih z najmanj 45 KT,
 • je končal/a 1. letnik katerekoli višje šole oz. njenega programa in se z individualnim študijskim programom ugotovi, da manjkajočih obveznosti za 1. letnik programa Informatika ni več kot za 20 KT,
 • je končal/a 1. letnik ali višji letnik katerekoli visoke šole, če se z individualnim študijskim programom ugotovi, da manjkajočih obveznosti za 1. letnik programa Informatika ni več kot za 20 KT.

Študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi praktično izobraževanje in obveznosti iz kateregakoli modula v obsegu najmanj 20 KT. Študent/ka lahko prehaja med programi oz. šolami, če izpolnjuje pogoje, bodisi za vpis v 1. letnik, bodisi za vpis v 2. letnik (40 KT) v skladu s pogoji, ki so navedeni zgoraj. Glede na to, da gre v primeru prehajanja med programi za individualno obravnavo, se ta postopek prične na podlagi pisne vloge študenta, ki jo naslovi na Višjo strokovno šolo Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec.

5. Postopek priznavanja v tujini pridobljenih spričeval

Vsakdo, ki ima tujo srednješolsko listino in želi nadaljevati izobraževanje na kateri izmed šol v Sloveniji, si mora pridobiti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji, v kolikor je še nima oziroma si v Sloveniji do 21. 1. 2005 ni pridobil odločbe o nostrifikaciji po prejšnjih predpisih o priznavanju izobraževanja. Višja strokovna šola Slovenj Gradec ima javno pooblastilo za izvajanje postopka priznavanja tujih srednješolskih spričeval za kandidate, ki se vpisujejo v enega izmed njenih programov za:

 • slovenske državljane
 • državljane članic Evropske unije
 • tujce, državljane držav, ki niso članice Evropske unije
 • Slovence brez slovenskega državljanstva.

 

Postopek priznavanja se vodi na podlagi Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 73/04) ob upoštevanju mednarodnih in nacionalnih predpisov ter večstranskih in dvostranskih sporazumov, ki jih je ratificirala Republika Slovenija na področju priznavanja izobraževanja.

Postopek priznavanja tujega srednješolskega spričevala je posebni ugotovitveni postopek, kjer se na podlagi predloženih dokazil in pravic, pridobljenih v državi izvora listine, odloča o pravici vpisa v študijski program Višje strokovne šole Slovenj Gradec. Hkrati se določi, kako se tuja šolska listina v primeru omejitve vpisa v želene študijske programe obravnava v nadaljnjem prijavno- sprejemnem postopku za vpis. Obravnava se lahko kot matura, zaključni izpit pred 1. 6. 1995, poklicna matura, zaključni izpit po 1. 6. 1995 v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.

 

Postopek priznavanja v tujini pridobljenega spričevala se ne vodi, tuja spričevala pa se štejejo za priznana, če gre za:

 • odločbo o nostrifikaciji, pridobljeno v skladu s prejšnjimi predpisi v Republiki Sloveniji;
 • spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, ki so pridobljena pred 25. junijem 1991;
 • spričevalo o mednarodni maturi (IB) je enakovredno maturitetnemu spričevalu, pridobljenemu v Republiki Sloveniji po Zakonu o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo)

 

Postopek priznavanja se začne na zahtevo kandidatov, ki vložijo na predpisanem obrazcu Vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja (v nadaljevanju: obrazec). Kandidati predložijo poleg obrazca še naslednje dokumente:

 • listino o izobraževanju, za katero vlagatelj želi, da se prizna, v izvirniku (original) oziroma njen dvojnik (duplikat) ali drug dokument, ki v skladu z zakoni države, ki je listino izdala, nadomesti izvirno listino
 • fotokopijo listine o izobraževanju iz prejšnje alinee
 • overjen slovenski prevod listine o izobraževanju iz prve alinee
 • letna spričevala, indeks oziroma priloga k diplomi ali druga dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja
 • kratek, kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi vlagatelj.

Kadar je to potrebno za razjasnitev posameznih vprašanj v postopku, lahko uradna pooblaščena oseba zahteva tudi morebitna dodatna dokazila.

Rok za izdajo odločbe je dva meseca od dneva prejema popolne vloge. Oseba, pooblaščena za priznavanje spričeval, je Dora Najrajter.

1. Sestava študijske komisije

Predavateljski zbor je na svoji redni seji 24. maja 2012 imenoval nove članice Študijske komisije, ker je prejšnjim potekel mandat. Študijska komisija Višje strokovne šole Slovenj Gradec ima pet članic:

1. Marta Belič, univ. dipl. ekon.
2. Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon.
3. Silva Ledinek, univ. dipl. ekon.
4. Mag. Janja Razgoršek
5. Sonja Smolar, univ. dipl. ekon.

 

2. Obvestila

Trenutno ni novih obvestil.

 

3. Sklep o ponavljanju letnika

Študent, ki do konca študijskega leta ni opravil vseh obveznosti, lahko ENKRAT ponavlja letnik v istem študijskem programu. Ponavlja lahko, če doseže 20 KT – od tega mora obvezno pridobiti 14 KT za opravljeno praktično izobraževanje, ostale KT (najmanj 6 KT) pa so lahko pridobljene pri katerikolih drugih izpitih.

Vlogo za ponavljanje letnika lahko oddajo sicer tudi študentje, ki nimajo opravljenega praktičnega izobraževanja, vendar bo morala šola pri obravnavi njihove vloge upoštevati določila izobraževalnega programa, razloge, zakaj študijska obveznost ni bila opravljena in druge okoliščine, ki jih bo moral kandidat podrobno opisati v svoji vlogi.

(Izvleček sklepa ŠK 7. 9. 2010)

 

4. Pogoji za vpis in napredovanje v programih na naši Višji šoli

Višja šola bo kandidate vpisovala v 1. In 2. letnik višješolskega študijskega programa ekonomist in poslovni sekretar v skladu z Razpisom, Pravilnikom o vpisu  in Izobraževalnim programom za ekonomiste in poslovne sekretarje  (vse je objavljeno na spletni strani šole). V 1. letnik programa ekonomist in poslovni sekretar se lahko vpišejo kandidati v skladu z Razpisom o vpisu na višje strokovne šole 2011/2012.

V 2. letnik programa ekonomist se lahko vpiše študent/ka, ki:

 • je končal/a 1. letnik višješolskega študijskega programa ekonomist,
 • je uspešno opravil/a obveznosti iz vaj pri modulih in predmetih ter iz praktičnega izobraževanja  za 1. letnik programa ekonomist, ovrednotenih z najmanj 45 KT,
 • je končal/a 1. letnik kateregakoli višješolskega študijskega programa in se z individualnim študijskim programom ugotovi, da manjkajočih obveznosti za 1. letnik programa ekonomist ni več kot za 20 KT,
 • je končal/a 1. letnik ali višji letnik katerekoli visoke šole, če se z individualnim študijskim programom ugotovi, da manjkajočih obveznosti za 1. letnik programa ekonomist ni več kot za 20 KT.

V 2. letnik programa poslovni sekretar se se lahko vpiše študent/ka, ki:

 • je končal/a 1. letnik višješolskega študijskega programa poslovni sekretar,
 • je uspešno opravil/a obveznosti iz vaj pri modulih in predmetih ter iz praktičnega izobraževanja  za 1. letnik programa poslovni sekretar, ovrednotenih z najmanj 45 KT,
 • je končal/a 1. letnik katerekoli višje šole oz. njenega programa in se z individualnim študijskim programom ugotovi, da manjkajočih obveznosti za 1. letnik programa poslovni sekretar ni več kot za 20 KT,
 • je končal/a 1. letnik ali višji letnik katerekoli visoke šole, če se z individualnim študijskim programom ugotovi, da manjkajočih obveznosti za 1. letnik programa poslovni sekretar ni več kot za 20 KT.

Študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi praktično izobraževanje in obveznosti iz kateregakoli modula v obsegu najmanj 20 KT. Študent/ka lahko prehaja med programi oz. šolami, če izpolnjuje pogoje, bodisi za vpis v 1. letnik, bodisi za vpis v 2. letnik (40 KT) v skladu s pogoji, ki so navedeni zgoraj.  Glede na to, da gre v primeru prehajanja med programi za individualno obravnavo, se ta postopek prične na podlagi pisne vloge študenta, ki jo naslovi na Višjo strokovno šolo Slovenj Gradec, Koroška 11.

 

5. Postopek priznavanja v tujini pridobljenih spričeval

Vsakdo, ki ima tujo srednješolsko listino in želi nadaljevati izobraževanje na kateri izmed šol v Sloveniji, si mora pridobiti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji, v kolikor je še nima oziroma si v Sloveniji do 21. 1. 2005 ni pridobil odločbe o nostrifikaciji po prejšnjih predpisih o priznavanju izobraževanja.  Višja strokovna šola Slovenj Gradec ima javno pooblastilo za izvajanje postopka priznavanja tujih srednješolskih spričeval za kandidate, ki se vpisujejo v enega izmed njenih programov za:

 • slovenske državljane
 • državljane članic Evropske unije
 • tujce, državljane držav, ki niso članice Evropske unije
 • Slovence brez slovenskega državljanstva.

 

Postopek priznavanja se vodi na podlagi Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 73/04) ob upoštevanju mednarodnih in nacionalnih predpisov ter večstranskih in dvostranskih sporazumov, ki jih je ratificirala Republika Slovenija na področju priznavanja izobraževanja.

Postopek priznavanja tujega srednješolskega spričevala je posebni ugotovitveni postopek, kjer se na podlagi predloženih dokazil in pravic, pridobljenih v državi izvora listine, odloča o pravici vpisa v študijski program Višje strokovne šole Slovenj Gradec. Hkrati se določi, kako se tuja šolska listina v primeru omejitve vpisa v želene študijske programe obravnava v nadaljnjem prijavno- sprejemnem postopku za vpis. Obravnava se lahko kot matura, zaključni izpit pred 1. 6. 1995, poklicna matura, zaključni izpit po 1.  6.  1995 v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.

 

Postopek priznavanja v tujini pridobljenega spričevala se ne vodi, tuja spričevala pa se štejejo za priznana, če gre za:

 • odločbo o nostrifikaciji, pridobljeno v skladu s prejšnjimi predpisi v Republiki Sloveniji;
 • spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, ki so pridobljena pred 25. junijem 1991;
 • spričevalo o mednarodni maturi (IB) je enakovredno maturitetnemu spričevalu, pridobljenemu v Republiki Sloveniji po Zakonu o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo)

 

Postopek priznavanja se začne na zahtevo kandidatov, ki vložijo na predpisanem obrazcu Vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja (v nadaljevanju: obrazec). Kandidati predložijo poleg obrazca še naslednje dokumente:

 • listino o izobraževanju, za katero vlagatelj želi, da se prizna, v izvirniku (original) oziroma njen dvojnik (duplikat) ali drug dokument, ki v skladu z zakoni države, ki je listino izdala, nadomesti izvirno listino
 • fotokopijo listine o izobraževanju iz prejšnje alinee
 • overjen slovenski prevod listine o izobraževanju iz prve alinee
 • letna spričevala, indeks oziroma priloga k diplomi ali druga dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja
 • kratek, kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi vlagatelj.

Kadar je to potrebno za razjasnitev posameznih vprašanj v postopku, lahko uradna pooblaščena oseba zahteva tudi morebitna dodatna dokazila.

Rok za izdajo odločbe je dva meseca od dneva prejema popolne vloge. Oseba, pooblaščena za priznavanje spričeval, je Dora Najrajter.

 

6. Razno

Vloge in ostalo dokumentacijo je moč pridobiti preko e-študenta.

Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju

Skupne smernice in standardi v postopkih priznavanja predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju

Navodila za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju

Dostopnost