Koodinatorica projekta (Erasmus Coordinator)

Higher Vocational College, Koroška ulica 11,

2380 Slovenj Gradec, Slovenia

Erasmus mobility coordinator:

Dora Najrajter, BL

E-mail: dora.najrajter@sc-sg.si

T: +386 (0)2 88 46 527

A K T U A L N O

Naš Erasmus+ partner, Univerza na Reki, Fakulteta za ekonomijo in poslovanje (iz Hrvaške – Reka), vabi 2 udeleženca za svoj prihajajoči BIP (Blended Intensive Program)  z naslovom ‘EFRI International Business Workshop’, ki bo potekal že osmič zapored od 24. do 30. JUNIJA 2024 in bo pokrival temo mednarodnih pogajanj, veščine, dragocene za vsa področja. Prijave na elektronski naslov Erasmus+ koordinatorice Dore Najrajter do 11.6.2024.

RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV ZA PRAKSO 23/24 še traja. Podrobnosti so v nadaljevanju te spletne strani. Rolaj nižje.

It is a public school that educates young and adult students. It is run by the headmistress, Janja Razgoršek, MSc. There are 16 lectures employed by the school and 10 outside lecturers supplement our education process.

ABOUT STUDIES:

Lasts for two years.

Number of credit points: 120

Level of education: VI/1

The studies last for two years and finish with a diploma. The level of education is VI/1. The school year lasts from October to June, with the first semester until the end of December and exams until September. Every student has to do 10 weeks of work placement (with an employer at home or abroad) in each study year.

The school takes part in various national and international projects about modern ways of teaching , e-learning, sustainability, critical thinking, entrepeneurship, marketing, law, administration, finances and organisation.

The school organises business events, educational seminars and training. The lectures take an active part in international conferences and have lectures at various foreign colleges and universities.

Odkrijte svet z Erasmus+: vaša pot do mednarodnih izkušenj in znanja

Erasmus+ je dinamičen program Evropske unije, ki prinaša revolucijo v izobraževanju, usposabljanju, mladinskem delu in športu v obdobju 2021-2027.

Združuje 27 držav članic EU in partnerske države, kot so Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija, Makedonija ter Srbija, da skupaj ustvarijo svet novih možnosti.

 

Ključni Cilji Erasmus+:

  • razvoj znanja in veščin: obogatite svoje sposobnosti za povečanje zaposljivosti;
  • inovacije v izobraževanju: sodobni pristopi k učenju, ki vodijo v uspeh;
  • podpiranje mladih talentov: spodbujanje samoiniciativnosti, podjetništva in kritičnega razmišljanja;
  • osebna rast: gradnja samozavesti in samospoštovanja za aktivnejše vključevanje v družbo;
  • razumevanje evropskih vrednot: poglobljeno poznavanje projektov EU in skupnih vrednot;
  • motivacija za nadaljnje učenje: navdušenje za vseživljenjsko izobraževanje po izkušnjah z mobilnostjo;

Želite izvedeti več? Obiščite korodinatorko programa Erasmus+ in začnite svojo avanturo danes!

The school offers the following programmes:

Economist

 Students gain knowledge about organisation, law, finances, marketing, entrepeneurship, communication; IT and business English. They will  be able to solve more complex tasks at their chosen workplace. Economists are essential in the business world, especially in the Sales and Purchasing Departments to follow through the purchasing  and ordering processes. They also overwiev the activities from the organisational and financial and accounting aspect. Organisations expect to employ a competent person who is  able to take part in all their processes, someone who has good levels of communication  and is able to use te latest IT equipment and programmes.

Information Technology

 Students are educated for the jobs in the field of computing and IT. This is a fast-growing branch which has immense influence on the modern ICT society and economy and therefore specialists from this area are really sought after. Higher vocational college offers knowledge and skills, necessary to fit right into the business world. IT engineer is the expert in the field of ICT. They have broad theoretical and practical knowledge that covers all aspects of their future work tasks. However, due to constant changes in this field, they need to upgrade their knowledge all the time. Their job can be extremely various and it enables different specializations and offers the possibilities to follow their own aspirations in the field. IT specialists deal with problem solving, suggest and offer possible solutions and implement them.

Assistant Manager

 Students gain knowledge from administration, organisation, management, law, communication, business English and German, and psychology. They are capable of leading smaller projects individually. This programme is perfect for those students who want to have a dynamic profession that demands a communicative, conscientious, precise, individual, inventive and  well-organised person. Organisations expect a competent assistant manager who is capable to organise daily events and processes, is communicative and knows how to use ICT technology for their work in the office.

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA FIZIČNO/KOMBINIRANO DOLGOROČNO MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2023/2024

1. NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA: Višja strokovna šola Slovenj Gradec (v nadaljevanju VSŠ).

2. NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA
Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije. Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še posebej tistim iz okolij z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in dejavnosti vključevanja, ohranjanja okolja (zeleni Erasmus+) in prehoda na digitalno družbo. Ta razpis za zbiranje kandidatov se nanaša na ključni ukrep KA1 131, mobilnost posameznikov z namenom praktičnega usposabljanja. Program Erasmus+ študentu omogoča, da v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po zaključku študija opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+.
Obdobje fizične mobilnosti v tujini je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Obdobje fizične mobilnosti v tujini lahko študent kombinira z izvedbo virtualne mobilnosti, do skupnega trajanja največ 12 mesecev, pri čem virtualni del mobilnosti ni financiran s sredstvi Erasmus+ in se ne šteje v kvoto Erasmus+ statusa.

Cilji tovrstne mobilnosti so: izboljšanje učnih kompetenc, povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve, povečanje iniciativnosti in podjetništva, povečanje samozavesti in samospoštovanja,  izboljšanje jezikovnih sposobnosti, povečanje medkulturne zavesti, aktivnejše sodelovanje v družbi,  boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot, povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti.
Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija. Za to jamčita mentor ali Erasmus+ koordinator na matični članici študenta in delodajalec, ki podpišeta dokument Erasmus+ ŠTUDIJSKI SPORAZUM za praktično usposabljanje (»Learning Agreement for Traineeship«). Minimalen obseg dela na praktičnem usposabljanju je 25 ur na teden.
Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent VSŠ med praktičnim usposabljanjem pridobiti, ni določeno in ni pogoj za odobritev praktičnega usposabljanja. O dodelitvi kreditnih točk, ki bodo na matični instituciji priznane, odloča šola in to potrdi v Erasmus+ študijskem sporazumu za praktično usposabljanje.
Sodelujoče države v programu Erasmus+ so: članice Evropske unije, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija. Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi šole pošiljateljice, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljani so. Celoten čas Erasmus+ študija v tujini mora študent bivati v kraju univerze gostiteljice v tujini. Prekinitve in predčasni zaključki mobilnosti morajo biti vnaprej odobreni s strani VSŠ. Študenti VSŠ, ki so hkrati tudi zaposleni, se lahko prijavijo na ta razpis le v primeru, če jim delodajalec v obdobju praktičnega usposabljanja ne bo kril stroškov na podlagi izdanega potnega naloga. Upravičeno obdobje za izvedbo Erasmus+ mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja je v okviru tega razpisa od 1. septembra 2023 do 30. septembra 2024. VSŠ bo sprejemala prijave do porabe sredstev oziroma najkasneje do 1. 7. 2024.
3. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE
Na razpis se lahko prijavi študent VSŠ pod naslednjimi pogoji:
• da ima v celotnem času izmenjave aktiven status študenta na VSŠ, z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo status študenta), obvezno do datuma zaključka študija in opravijo praktično usposabljanje po zaključku študija, vendar ne kasneje kot v enem letu po zaključku študija (diplomiranju) oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 30. 9. 2024. Za datum zaključka študija se šteje zagovor zaključnega dela in ne datum, do kdaj ima študent status študenta,
• da nima neporavnanih finančnih obveznosti iz naslova programa Erasmus+,
• da ni bil v času študija na stopnji, v okviru katere se prijavlja na ta razpis, sankcioniran v disciplinskem postopku.
Pogoj za prijavo je že sklenjen in potrjen Erasmus+ ŠTUDIJSKI SPORAZUM za praktično usposabljanje (»Learning Agreement for Traineeship«), ki ga podpišejo študent, delodajalec in odgovorna oseba na članici (Erasmus+ koordinator).
3.1. Iskanje podjetij in organizacij
Organizacije gostiteljice praktičnega usposabljanja so lahko: javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji, javni organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni), socialni partner ali drugi predstavnik delovnega življenja vključno z Gospodarsko zbornico, obrtno/strokovnimi združenji in sindikati, raziskovalni inštituti/izobraževalna središča,  neprofitne organizacije in združenja, nevladne organizacije,  organi, ki zagotavljajo poklicno svetovanje, strokovno svetovanje in informacijske storitve.

Naslednje vrste organizacij niso upravičene kot organizacije gostiteljice: institucije EU in druga telesa EU, vključujoč specializirane agencije. Razširjen seznam le-teh je dosegljiv na spletni strani: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm; o organizacije, ki vodijo programe EU (z namenom preprečiti dvojno financiranje).

4. FINANČNA DOTACIJA
Izbrani študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. Za Erasmus+ finančno pomoč ter morebitne dodatke mora zaprositi z vlogo pri Erasmus koordinatorki. Finančna pomoč mora biti študentu izplačana pred začetkom mobilnosti. Za prvi dan mobilnosti še šteje dan, ko mora biti študent prisoten na tuji organizaciji (delodajalec), torej prvi delovni dan. Kot zadnji dan se šteje dan, ko študent zaključi z delom na tuji organizaciji (delodajalec). Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira praktično usposabljanje v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Sporazumu o nepovratnih sredstvih, ki ga bo študent sklenil z VSŠ pred odhodom na praktično usposabljanje v tujino. Število odobrenih financiranih mesecev Erasmus+ mobilnosti (za študij in/ali praktično usposabljanje) je v okviru tega razpisa omejeno na 10 mesecev. Študent lahko izvede tudi več mobilnosti za praktično usposabljanje, pod pogojem, da ne gre za istega delodajalca in da vsaka mobilnost za praktično usposabljanje traja vsaj 2 meseca. Odobritve Erasmus+ financiranja bodo potekale sproti, do porabe odobrenih sredstev. Načrtujemo, da bodo odobrena sredstva zadostovala za financiranje vseh mobilnosti.
V projektnem letu 2023 Erasmus+ finančna pomoč za praktično usposabljanje (glede na državo mobilnosti) znaša:
• Skupina 1: Programske države z višjimi in s srednjimi bivalnimi stroški: Danska, Finska, Irska, Islandija, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Grčija, Italija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Portugalska,Španija: 824 €/mesec
• Skupina 2: Programske države z nižjimi bivalnimi stroški: Bolgarija, Češka Republika, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija, Turčija: 756 €/mesec
V mesečnem znesku je že zajet dodatek za praktično usposabljanje, ki znaša 150 €/mesec. Do tega so upravičeni vsi udeleženci Erasmus+ praktičnega usposabljanja (se ne izključuje z ostalimi dodatki).

Študenti VSŠ, izbrani na tem razpisu, bodo poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči lahko zaprosili tudi za Dodatek k Erasmus+ finančni pomoči, v kolikor bo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavil razpis za individualno mobilnost študentov v tujini v okviru programa Erasmus+ za leto 2023 in bo VSŠ uspešna pri prijavi na ta razpis. Po njihovem razpis JR 343 znaša mesečni znesek 50,43 evra.
Doslej so bili do tega dodatka upravičeni študenti, ki so izpolnjevali naslednje pogoje: državljanstvo Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali državljanstvo druge članice Evropske unije z neprekinjenim 5-letnim prebivanjem v Republiki Sloveniji neposredno pred odhodom na izmenjavo, v okviru katere uveljavljam štipendijo ali državljanstvo tretje države in status rezidenta za daljši čas ter  pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisan na javno veljavni višješolski ali visokošolski izobraževalni program prve ali druge stopnje, ki ga v Republiki Sloveniji izvaja prijavitelj za namen študija oziroma prakse, ki ga predstavlja prijavitelj, hkrati ne prejemam katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, razen Erasmus finančne podpore, ni v delovnem razmerju oziroma ne opravljam samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini, ni poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini,  izpolnjuje pogoje za Erasmus mobilnost v obdobju študija, kot jih določa CMEPIUS, se bo udeležil Erasmus mobilnosti, bo izobraževalna ustanova, na kateri je vpisan v Republiki Sloveniji, v tujini opravljene obveznosti vrednotila (priznala) kot del izobraževalnega programa na tej ustanovi, za isto obdobje Erasmus mobilnosti ni bila izplačana štipendija sklada v okviru Javnega razpisa štipendij za individualno mobilnost študentov v tujino v študijskem letu 2021 v okviru programa Erasmus (314. JR), sredstev po tem razpisu ni uveljavljal drug prijavitelj, sem seznanjen, da skladno z Zakonom s štipendiranju RS (Z-štp-1) do sredstev iz Razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije niso upravičeni študenti brez statusa (diplomanti).

4.2. Izbrani študenti iz okolij z manj priložnostmi bodo lahko poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči prejeli tudi dodatno podporo za vključenost. Višina tega dodatka bo znašala 250€/mesec.
Pogoji za upravičenost do dodatka za vključenost so, da študent v času prijave na razpis (oziroma najkasneje do začetka mobilnosti) izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima status študenta s posebnimi potrebami ali
– ima študent status študenta s posebnim statusom (status kategoriziranega športnika, priznanega umetnika/kulturnika, udeleženca mednarodnih tekmovanj ali status starša)
ali
– da ima sam oziroma eden izmed članov družine (ki živijo v istem gospodinjstvu s študentom):
– odločbo CSD (državna štipendija, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek ali dodatek za velike družine) ali
– odločbo ZZZS ali
– odločbo ZRSŠ ali
– odločbo ZPIZ, ki dokazuje npr. invalidnost ali
– da prihaja iz enostarševske družine (Enostarševska družina je skupnost enega od staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne prejema prejemkov za preživljanje ali je drugi izmed
staršev neznan ali kadar otrok po drugem izmed staršev dejansko ne prejema prejemkov za preživljanje.) ali
– da prihaja iz rejniške družine ali
– da mu Slovenija nudi mednarodno zaščito ali
– da je predstavnik romske skupnosti.

Študent upravičenost izkazuje z ustrezno odločbo/sklepom/dokumentom, ki je del prijavne dokumentacije ob prijavi za finančno pomoč.

4.3.Dodatek za zeleno potovanje v višini 50 € (enkratni znesek) bo v okviru tega razpisa dodeljen študentom, ki bodo v kraj mobilnosti in nazaj potovali z avtobusom, vlakom, s plovilom in/ali drugim skupinskim prevozom (npr. GoOpti …). Dodatek za zeleno potovanje bo študentu nakazan po zaključku mobilnosti, ob predložitvi ustreznih dokazil o načinu potovanja. Študentom se lahko za izvedbo zelenega potovanja dodeli do dodatno največ 4 financirane dni, če bo iz dokazil razvidno, da je za izvedbo zelenega potovanja dejansko potreboval dodatne dneve.

4.4.Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva v okviru razpisa, ki ga bodo prejeli po elektronski pošti predvidoma poleti 2023. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali s prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.
Študenti s posebnimi potrebami so: slepi ali slabovidni študenti oz. študenti z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni študenti, študenti z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti, študenti z avtističnimi motnjami ter študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.
Primeri dodatnih stroškov za študente s posebnimi potrebami so: dodatni potni stroški, prilagojen lokalni transport, dodatni stroški zaradi prilagojene namestitve, dodatni stroški zaradi pomočnika, stroški zdravstvenih storitev, stroški posebnih didaktičnih pripomočkov ipd.

5. NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG
Študent, ki želi oditi na praktično usposabljanje v tujino kot Erasmus+ študent, odda Erasmus koordinatorici vsaj en mesec pred začetkom mobilnosti. Študent lahko odda prijavo le za obdobje mobilnosti, za katero ob prijavi izkazuje, da ima status študenta za celotno obdobje mobilnosti, kar ob oddaji prijave na razpis preveri koordinatorica. Izjema so študentje, ki bodo mobilnost izvedli kot mladi diplomanti in pri katerih je edini pogoj, da prijavo in zahtevane priloge oddajo pred zaključkom študija (to je datum zadnjega izpita ali zagovora končnega dela in ne datum, do katerega ima študent status). Študent se mora že ob prijavi odločiti ali bo opravljal praktično usposabljanje kot študent s statusom za celotno obdobje mobilnosti ali kot mladi diplomant (opravljanje praktičnega usposabljanja v 12 mesecih po zaključku študija in najdlje do 30. 9. 2024). Ta status se med izvedbo mobilnosti ne sme spremeniti (študent torej med mobilnostjo ne sme zaključiti svojega študija).
Prijava mora vsebovati:
1. prijavnico za Erasmus+ praktično usposabljanje (v spletni ali fizični obliki),
2. originalno potrjen (podpisan in ožigosan) Sporazum za Erasmus+ praktično usposabljanje
(Erasmus+ Learning Agreement for Traineeship),
3. motivacijsko pismo (lahko v slovenskem jeziku), ki mora zajemati naslednje informacije:
– kako je delo, ki ga bo opravljal v času strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini, povezano s področjem študija študenta na matični fakulteti;
– kako bo strokovno praktično usposabljanje v tujini prispevalo k nadaljnjemu izobraževanju in/ali zaposljivosti;
– opis institucije gostiteljice/podjetja in opis službe/oddelka (področje dela, število zaposlenih, leto ustanovitve…

VSŠ bo študenta obvestila o odobritvi prijave na razpis in posredovala nadalnjna navodilae za Erasmus+ finančno pomoč ter spletno jezikovno pripravo. Odobritev prijave velja le za izvedbo praktičnega usposabljanja pri delodajalcu in v terminu, ki sta potrjena v Erasmus+ študijskem sporazumu (Learning Agreement za prakse), ki ga študent priloži ob prijavi na razpis.
Popolno prijavo za Erasmus+ finančno pomoč z namenom praktičnega usposabljanja mora študent oddati vsaj deset delovnih dni pred začetkom mobilnosti in je pogoj za odobritev Erasmus+ finančne pomoči. Po oddaji prijave za Erasmus+ finančno pomoč študent prejme osebno na sestanku ali na elektronski naslov Sporazum o Erasmus+ finančni pomoči, ki ga podpisanega, skladno s prejetimi navodili, vrne VSŠ, vsaj pet delovnih dni pred začetkom mobilnosti. Po prejemu podpisanega Sporazuma o Erasmus+ finančni pomoči, VSŠ izvede izplačilo prvega obroka (80%) Erasmus+ finančne pomoči. Preostanek finančne pomoči je izplačan po zaključku mobilnosti in oddaji zaključne dokumentacije. VSŠ mora v skladu s pravili Erasmus+ programa zagotavljati kakovost mobilnosti, zato ima pravico, da v primeru, da oceni, da načrtovana mobilnost ne izpolnjuje kvalitativnih pogojev mobilnosti, prijavo zavrne. Za morebitne pritožbe je pristojen Svet zavoda. Več informacij lahko kandidati dobijo pri Erasmus+ koordinatorki.

6. UGOVOR
Morebitne ugovore lahko prijavitelji vložijo pri Erasmus+ koordinatorki , in sicer v roku 8 dni od zavrnitve prijave. O ugovoru s sklepom odloči Svet zavoda. V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijave študentov.

7. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija je na voljo pri Erasmus+ koordinatorici in Vodnik za prijavitelje: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programmeguide_en.

8. NAKNADNE SPREMEMBE RAZPISA OZ. RAZPISNIH POGOJEV
VSŠ, kot izvajalec tega razpisa, si pridružuje pravico, da v primeru spremenjenih finančnih pogojev ali pojava višje sile spremeni oz. dopolni pogoje financiranja. Spremembe pravil in pogojev sodelovanja na razpisu lahko opravi kadar koli. O vseh spremembah in novostih bo izvajalec obveščal z objavami na spletnem mestu VSŠ.

9. DODATNE INFORMACIJE IN OBVEŠČANJE:
Dora Najrajter, Erasmus+ koordinatorica, e-naslov: dora.najrajter@sc-sg.si

Spletna stran VSŠ, zavihek PROJEKTI

Slovenj Gradec, dne 30. 6. 2023

ŠTUDENTSKA PRAKSA V TUJINI: TANJA PANZI (8.1.2024 – 15.3.2024) AVSTRIJA

GOSTOVANJA TUJIH PREDAVATELJEV PRI NAS

V času od 25. do 29. marca 2024 so pri nas gostovali tuji predavatelji in sicer:

dr. Nada Rugoljić, predavateljica statistike in poslovne matematike na University of Split, Department of Professional Studies,Mathematics and Physics Unit,

Marcela Pařilová in Věra Szabová pa sta prišli iz Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Češka.

Ravnateljica mag. Janja Razgoršek in predavateljica Dora Najrajter sta se v času od 15. do 19. 4. 2024 udeležili usposabljanja na UNIVERSIDADE DOS AÇORES, Portugalska.

Dr. Anton Vorina se je od 6. do 10. maja 2024 udeležil 13. mednarodnega tedna Internetno komuniciranje in management, ki je potekal na Poljskem in ga je organizirala Univerza za Ekonomijo Katovice. Na dogodku je sodelovalo 24 predavateljev iz več kot 10 držav.

ŠTUDENTSKA PRAKSA V TUJINI: REBEKA KOLER, TENERIFE, SPAIN, 15.5.2023 – 15.7.2023

 

Erasmus mobilnost, praktično izobraževanje študentov v tujini (Erasmus mobility, students’ work placement abroad)

Vtisi naših študentov, ki so bili na praksi v tujini. (Impressions of our students who did their work placement abroad (Czech Republic, Austria; Great Britain, Portugal, Romania…).)

Erasmus charter for higher education 2014 – 2020

Erasmus mobilnost zaposlenih (Outgoing mobility / Erasmus staff mobilty – outgoing)

 

Naši zaposleni se zelo radi udeležijo mobilnosti in tako vsako leto vsaj 5 predavateljev in drugih zaposlenih svoje znanje nadgrajuje v tujini ter izmenjajo dobre prakse. (Our staff enjoy taking part in Erasmus staff mobility and therefore at least 5 of our lecturers and other employees visit a foreign country to improve and broaden their knowledge and exchange good practices.)

Študijsko leto 2009/2010:

Študijsko leto 2010/2011:

Študijsko leto 2011/2012:

Študijsko leto 2012/13:

Študijsko leto 2013/14:

Erasmus mobilnost zaposlenih (Outgoing mobility / Erasmus staff mobilty – outgoing)

Sklenjeni bilateralni sporazumi za Erasmus+ sodelovanje
Tuji delodajalci za prakso

Erasmus mobilnost študentov za prakso (Incoming mobility / Erasmus students work placement mobility – incoming)

 

Ker želimo kontakte vedno znova nadgraditi, smo sprejeli tudi 4 študente, ki so prakso opravljali v našem kraju, in sicer 2 študenta iz Češke in 2 študenti iz Porta. (As we want to extend our knowledge and contacts, we were happy to welcome 4 students who performed their work placement in our town, namely two students from the Czech Republic and 2 from Portugal.)

 

Erasmus mobilnost zaposlenih (Incoming mobility / Erasmus staff mobility – incoming)

Ne samo, da naši zaposleni obiskujejo partnerske organizacije, ponosni smo, da nas je obiskalo tudi precej predavateljev in ostalih zaposlenih s partnerskih šol. (Besides our employees and lecturers visiting other EU countries, we are proud to say that we had quite a few visitors from our partner institutions (Belgium, Turkey, Lithuania, Poland, Czech Republic, Scotland, Portugal,…).)

Nacionalno priznanje Jabolko kakovosti 2012 (National award “Apple of Quality”, 2012)

 

Naše dobro delo je bilo nagrajeno tudi s posebnim priznanjem ‘Jabolko kvalitete’. (Our good work was also rewarded with the award “Apple of Quality”.) Več >

ARHIV ERASMUS+

Erasmus+ mobilnost zaposlenih STA, STT (outgoing mobility)

Študijsko leto 2014/15

Naši zaposleni se zelo radi udeležijo mobilnosti in tako vsako leto vsaj 5 predavateljev in drugih zaposlenih svoje znanje nadgrajuje v tujini ter izmenjajo dobre prakse. (Our staff enjoy taking part in Erasmus staff mobility and therefore at least 5 of our lecturers and other employees visit a foreign country to improve and broaden their knowledge and exchange good practices.)

Študijsko leto 2012/13
Študijsko leto 2011/12
Študijsko leto 2010/11
Študijsko leto 2009/10
Dokumenti za Erasmus+ prakso v tujini (2020/2021)
Dostopnost